ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ «.cy»
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Εγγράφοντας ένα διαδικτυακό όνομα κάτω από το ανωτάτου επιπέδου Όνομα Χώρου «.cy», ο Καταχωρούμενος συμφωνεί να συνάψει συμφωνία εγγραφής («Συμφωνία») με το Πανεπιστήμιο Κύπρου («Διαχειριστή») σύμφωνα με τις γενικές αρχές παραχώρησης Άδειας Χρήσης και διαχείρισης Ονομάτων Χώρου, που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Διατάγματος και κάτω από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει διοριστεί Διαχειριστής για όλα τα Ονόματα Χώρου ανωτάτου επιπέδου με κατάληξη «.cy». Διαχειρίζεται τα Ονόματα Χώρου ως μέρος των Υπηρεσιών προς τη διαδικτυακή κοινότητα στην Κύπρο. Τα ανωτάτου επιπέδου Ονόματα Χώρου «.cy» διαιρούνται σε δεκατρία Β επιπέδου Ονόματα Χώρου.

 1. Κατηγορίες Ονομάτων Χώρου Β επιπέδου

  

Κατηγορία Ονομάτων Χώρου

Περιγραφή

1

com.cy

Δημόσιο Όνομα Χώρου (Public domain)

2

ac.cy

Ακαδημαϊκά και ερευνητικά  ινστιτούτα εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας ως εκπαιδευτικά ιδρύματα

3

net.cy

Αδειούχοι παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

4

gov.cy

Κυβερνητικά ινστιτούτα/τμήματα/οργανισμοί

5

org.cy

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στον Έφορο Σωματίων και Ιδρυμάτων και άλλους ανεξάρτητους φορείς

6

pro.cy

Επαγγελματικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις

7

name.cy

Ονόματα φυσικών προσώπων

8

ekloges.cy

Οργανισμοί ή φυσικά άτομα σχετιζόμενα με εκλογές

9

tm.cy

Εμπορικά σήματα επίσημα καταχωρημένα στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων

10

ltd.cy

Ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών

11

biz.cy

Άλλες εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών

12

press.cy

Οργανώσεις και οντότητες σχετιζόμενες με τον τύπο

13

parliament.cy 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και συναφείς οντότητες.


2. Ορισμοί

«Άδεια» ή «Άδεια Χρήσης» σημαίνει την   εκχώρηση, απονομή άδειας χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» από το Διαχειριστή στον Αιτητή- Καταχωρούμενο, που πέτυχε την εγγραφή συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου και ο οποίος πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Συμφωνία καθώς και στις γενικές αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Διατάγματος.

 

«Αιτητής» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση  απονομής Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» στο Διαχειριστή.

 

«Διάταγμα» σημαίνει το περί Καθορισμού της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» και των Παραρτημάτων αυτού Διάταγμα του 2015 (Κ.Δ.Π.276/2015) το οποίο δημοσιεύθηκε στις 14 Αυγούστου 2015.

 

«Διαχειριστής» σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο έχει διοριστεί από τον Επίτροπο με σκοπό τη διαχείριση, εγγραφή/ απονομή  άδειας χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy».

 

«Εγγραφή Ονόματος» σημαίνει την εγγραφή, από το Διαχειριστή, Ονόματος Χώρου, στο Μητρώο του, το οποίο είναι δημόσιο με την επιφύλαξη των διατάξεων  της  Νομοθεσίας  του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

«Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο αφού οριστεί ρητά και εγγράφως βάσει των νόμιμων διαδικασιών εξουσιοδότησης από τον Αιτητή ή/τον Καταχωρούμενο, για να ενεργεί εξ ονόματος του και να τον αντιπροσωπεύει, έναντι των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία (περιλαμβανομένου του Διαχειριστή) όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Αιτητή ή του Καταχωρούμενου που απορρέουν από το Διάταγμα.

 

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν. 112(Ι)/2004 ως αυτός ισχύει εκάστοτε.

 

«Ημερομηνία Εγγραφής» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η εγγραφή Ονόματος Χώρου στο Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy».

 

«Ημερολογιακό Έτος» σημαίνει τη χρονική περίοδο ενός έτους που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου.

 

«Κανόνες» σημαίνει τους υφιστάμενους ή μελλοντικούς κανόνες του Διαχειριστή για τον τομέα «.cy» και τους υποτομείς δυνάμει της Συμφωνίας και οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.

 

«Καταχωρούμενος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατόπιν αίτησης πέτυχε εγγραφή και του  εκχωρήθηκε από το Διαχειριστή Άδεια Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy».

 

«Κυβερνοκατάληψη» σημαίνει την  κακόπιστη καταχώρηση εμπορικού  σήματος άλλου προσώπου στον τομέα διαδικτυακών ονομάτων Χώρου.

 

«Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» ή «Μητρώο» σημαίνει τη βάση δεδομένων, που περιλαμβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων  Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy».  και τα οποία έχουν  απονεμηθεί από το Διαχειριστή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος. Το Μητρώο θα περιλαμβάνει και θα αποτελείται από τρία επίπεδα πρόσβασης:

1. Το Μητρώο Διαχειριστή,
2. Το Δημόσιο Μητρώο,
3. Το Μητρώο Καταχωρούμενου.

 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

 

«Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» σημαίνει τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

 

«Όνομα Χώρου με κατάληξη .cy» ή «Όνομα Χώρου» σημαίνει το Όνομα Χώρου «Γ» επιπέδου ή «Β» επιπέδου με κατάληξη «.cy» του οποίου:

 • το «Β» επίπεδο είναι ένα από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του Διατάγματος
 • το «Γ» επίπεδο είναι μεταβλητό και περιλαμβάνει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου Α-Ζ, a-z, 0-9 και ο χαρακτήρας (–). Ο χαρακτήρας (–) δεν μπορεί να εμφανίζεται στην αρχή και στο τέλος του Ονόματος Χώρου.

«Όνομα Χώρου «B» επιπέδου με κατάληξη .cy» σημαίνει οποιοδήποτε Όνομα Χώρου της μορφής: πεδίο_Β επιπέδου .cy.

«Όνομα Χώρου «Γ» επιπέδου με κατάληξη .cy» σημαίνει οποιοδήποτε Όνομα Χώρου της μορφής: πεδίο_ Γ επιπέδου . πεδίο_ Β επιπέδου . cy.

«οποιαδήποτε άλλα Ονόματα Χώρου» είναι τα Ονόματα που θα καθοριστούν από καιρού εις καιρόν.

 

«Οργανισμός Διαδικτυακής Συνεργασίας για Ανάθεση Ονομάτων και Αριθμών» ή «ICANN» σημαίνει τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό, ιδιωτικό επιχειρηματικό Οργανισμό που εδρεύει στην Καλιφόρνια και ασχολείται με τη διοίκηση και το συντονισμό της τεχνικής λειτουργίας του Διαδικτύου.

 

«Περίοδος Άδειας» σημαίνει τη χρονική περίοδο κατά την οποία ισχύει η Άδεια Χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία που αυτή  απονέμεται και αυτό εγγράφεται στο Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy», και λήγει κατά το χρόνο που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Άδειας Χρήσης που εκδίδει ο Διαχειριστής κατόπιν σχετικού αιτήματος του Καταχωρούμενου.

 

«Πιστοποιητικό Άδειας Χρήσης» σημαίνει το πιστοποιητικό που περιέχει την απόφαση του Διαχειριστή να  απονέμει προς τον Καταχωρούμενο Άδεια Χρήσης εγγεγραμμένου ονόματος χώρου με κατάληξη «.cy»,   σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και το οποίο κοινοποιείται στον Καταχωρούμενο. Η έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού  εκδίδεται μετά από σχετικό αίτημα του Καταχωρούμενου, μετά την καταβολή  ανάλογου Τέλους Πιστοποιητικού Άδειας Χρήσης και την υλοποίηση συγκεκριμένης διαδικασίας έκδοσης.

 

«Πολιτική για Διαφορές» σημαίνει την Ομοιόμορφη Πολιτική Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΔ) του ICANN και τους Κανόνες για Ομοιόμορφη Πολιτική Επίλυσης Διαφορών για Διαδικτυακό Όνομα όπως υιοθετήθηκαν από τον ICANN στις 30 Οκτωβρίου 2009 και όπως δυνατό να τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ICANN στο http:/www.icann.org/udrp/

 

«Συμφωνία» σημαίνει την παρούσα συμφωνία η οποία περιλαμβάνει τους όρους και προϋποθέσεις για την Εγγραφή Ονόματος και υπόκειται στις πρόνοιες του Διατάγματος οι οποίες και υπερτερούν σε περίπτωση σύγκρουσης.

 

«Σύνδεσμος Επικοινωνίας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει ο Αιτητής  για σκοπούς επικοινωνίας με αυτόν.

 

«Τέλος» σημαίνει το χρηματικό ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον Αιτητή ή τον Καταχωρούμενο προς το Διαχειριστή μαζί με την υποβολή του υπογραμμένου εντύπου της αίτησης για  την εκχώρηση,  απονομή ή επανέκδοση Άδειας Χρήσης.

 

«Τέλος Άδειας Χρήσης» σημαίνει το ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον  Καταχωρούμενο προς τον Διαχειριστή, εφόσον ενημερωθεί για την  επιτυχή εγγραφή  του Ονόματος Χώρου στο Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy».

 

«Τέλος Επανέκδοσης» σημαίνει το ποσό το οποίο καταβάλλεται από τον Καταχωρούμενο προς το Διαχειριστή για επανέκδοση της Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου.

«Υπηρεσίες» αναφέρεται στην εγγραφή Ονόματος Χώρου που παρέχει ο Διαχειριστής.


3. Γενικές Διατάξεις

 1. Η ιδιοκτησία και η διαχείριση των δικαιωμάτων του Ονόματος Χώρου, είναι αρμοδιότητα του Επιτρόπου, ο οποίος μέσω του Διαχειριστή εκχωρεί δευτερογενώς δικαίωμα χρήσης στον Καταχωρούμενο.
 2. Η ιδιοκτησία και όλα τα άλλα δικαιώματα του Ονόματος Χώρου ανώτατου επιπέδου συνεχίζουν να ανήκουν στον Επίτροπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος.
 3. Η εγγραφή Ονόματος Χώρου δεν συνεπάγεται την απόκτηση δικαιώματος ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων πνευματικών ή εμπορικών δικαιωμάτων  επί του Ονόματος Χώρου.

 

4. Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου

1. Ο Διαχειριστής διατηρεί το Μητρώο Εγγραφής το οποίο θα περιλαμβάνει και θα αποτελείται από τρία επίπεδα πρόσβασης:

 1. Μητρώο Διαχειριστή,
 2. Δημόσιο Μητρώο,
 3. Μητρώο Καταχωρούμενου.

2. Το κοινό θα έχει πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Δημόσιο Μητρώο με την επιφύλαξη των όσων προνοούνται από τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (προστασία του Ατόμου) Νόμο.

3. Τα τρία επίπεδα πρόσβασης και κατηγοριών του Μητρώου Εγγραφής θα είναι διαχωρισμένα μεταξύ τους.

4. Το Δημόσιο Μητρώο θα περιλαμβάνει και θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Το όνομα του Διαδικτυακού Ονόματος, που είναι εγγεγραμμένο
 2. Το όνομα του Καταχωρούμενου που έχει εγγράψει το όνομα (εφόσον είναι νομικό πρόσωπο),
 3. Την ημερομηνία λήξης της Άδειας Χρήσης.

5. Το Μητρώο Διαχειριστή όσο και το Μητρώο Καταχωρούμενου, θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Το καταχωρηθέν Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» ή άλλων Ονομάτων Χώρου που θα αποτελέσουν αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 2. Τον αύξοντα αριθμό κατάταξης στο συγκεκριμένο Μητρώο,
 3. Το όνομα και/ή την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του Καταχωρούμενου και του Συνδέσμου Επικοινωνίας,
 4. Εξυπηρετητές ονομάτων,
 5. Ημερομηνία εγγραφής,
 6. Ημερομηνία αίτησης,
 7. Ημερομηνία λήξης της Άδειας Χρήσης.

5. Καθορισμός και Αρμοδιότητες Διαχειριστή

Ο Διαχειριστής:

 1. Είναι υπεύθυνος για την  απονομή της Άδειας Χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Επιτρόπου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος ΙΙΙ του Διατάγματος, και τις γενικότερες οδηγίες του Οργανισμού Διαδικτυακής Συνεργασίας για Ανάθεση Ονομάτων (ICANN).

 2. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» κατά τρόπο αποδοτικό λαμβάνοντας υπόψη σχετικές διεθνείς προδιαγραφές και οδηγίες.

 3. Υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε υποδείξεις του Επιτρόπου και των οδηγιών του Οργανισμού Διαδικτυακής Συνεργασίας για Ανάθεση Ονομάτων (ICANN) αναφορικά με την  απονομή της Άδειας Χρήσης και τη διαχείριση των Ονομάτων Χώρου.

 4. Υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του  Περί Επεξεργασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα  Νόμου, καθώς επίσης και οποιονδήποτε άλλων  συναφών Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 5. Είναι υπεύθυνος για να εφαρμόζει τα τέλη σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρόνο καταβολής τους όπως καθορίζονται από τον Επίτροπο στο Παράρτημα IV του Διατάγματος.

 6. Δεν είναι υπόχρεος να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα ως προς το κατά πόσο ο Αιτητής ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος και/ή ο Σύνδεσμος Επικοινωνίας δικαιούται εγγραφής Ονόματος Χώρου ή αν έχει αυτός οποιαδήποτε δικαιώματα στο Όνομα Χώρου που τυχόν του παραχωρείται Άδεια Χρήσης. 

 7. Δεν ευθύνεται, ούτε και υποχρεούται να προβαίνει σε οποιονδήποτε έλεγχο της χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος ή και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 πιο πάνω. Παρά ταύτα έχει το δικαίωμα άρσης της παραχώρησης Άδειας Χρήσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί από απόφαση δικαστηρίου ή άλλη αρμόδια αρχή ότι κάποιο από τα πιο πάνω προαναφερόμενα στοιχεία, ως προνοούνται στην παράγραφο 4 πιο πάνω, είναι ανακριβή ή αν το δικαίωμα παραχώρησης Άδειας Χρήσης αντιβαίνει στο δημόσιο συμφέρον ή σε οποιοδήποτε Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 8. Με την εγγραφή ενός Ονόματος Χώρου, δεν αποφασίζει για την νομιμότητα της εγγραφής του Ονόματος Χώρου, ούτε για το κατά πόσον αυτή η εγγραφή ή η χρήση δυνατόν να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτου μέρους, με την επιφύλαξη των όσων προνοούνται πιο πάνω.

6. Υποχρεώσεις Αιτητή/Καταχωρούμενου και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

 1. Η εγγραφή του Ονόματος Χώρου δεν εξυπακούει δικαιώματα αναφορικά με όνομα ή εμπορικό σήμα. Αποτελεί ευθύνη του Καταχωρούμενου η διασφάλιση εκ μέρους του ότι το όνομα για το οποίο υποβάλλει αίτηση δεν συγκρούεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβανομένων δικαιωμάτων σε ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, διάσημα ονόματα τρίτων μερών ή  οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εγγραφή και παραχώρηση Άδειας Χρήσης από το Διαχειριστή δεν αποτελεί αναγνώριση των δικαιωμάτων για το όνομα που περιέχεται στο Όνομα Χώρου ή εξουσιοδότηση για χρήση του κατά την διεξαγωγή εμπορίου.

 2. Ο Αιτητής (περιλαμβανομένου του Εξουσιοδοτημένου Αντιπρόσωπου του), θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Διατάγματος και να προβαίνει σε αίτηση εγγραφής η οποία θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά προκειμένου να αποδείξει ότι ενεργεί υπό την πιο πάνω ιδιότητα του, όπου για φυσικά πρόσωπα τέτοια θα είναι η ταυτότητα ή το διαβατήριο και σε περίπτωση νομικού προσώπου το πιστοποιητικό σύστασης και εγγραφής του στην εκάστοτε αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των πιο πάνω στοιχείων ο Αιτητής ή Καταχωρούμενος ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος οφείλουν να ενημερώσουν το Διαχειριστή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επερχομένης αλλαγής. Νοείται ότι το δικαίωμα χρήσης των Ονομάτων Χώρου παραχωρείται δευτερογενώς στον Καταχωρούμενο κατόπιν της καταβολής σχετικού τέλους και για όσο διάστημα του παραχωρείται το δικαίωμα αυτό.

 3. Τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα αλλά και όσα του ζητηθούν από το Διαχειριστή ανά περίπτωση, οφείλει να τα προσκομίσει είτε αυτοπροσώπως είτε να τα αποστείλει με τηλεομοιότυπο, ή ταχυδρομικά, ή σε ηλεκτρονική μορφή προς το Διαχειριστή εντός 6 εργασίμων ημερών από την λήψη της  θετικής  απάντησης του  Διαχειριστή σχετικά με την διαθεσιμότητα του ονόματος.

 4. Το έντυπο αίτησης οφείλει να είναι υπογεγραμμένο μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

 5. Το σχετικό Όνομα Χώρου που παραχωρείται, καταχωρείται και στο Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy». Σε περίπτωση που τα συνοδευτικά του έγγραφα δεν είναι πλήρη ή είναι λανθασμένα θα πρέπει ο Αιτητής να προβεί στην άμεση διόρθωση τους ή την έγκαιρη και πλήρη υποβολή τους, διαφορετικά δεν θα δύναται να επιτευχθεί η εγγραφή του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου.

 6. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο Αιτητής έχει υποβάλει αίτηση σε αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναμένει το σχετικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει την νόμιμη χρήση συγκεκριμένου ονόματος και το οποίο πρέπει να προσκομιστεί προς τον Διαχειριστή εντός προθεσμίας έξι μηνών. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί εντός της πιο πάνω προθεσμίας των έξι μηνών  η Άδεια Χρήσης  θα ακυρώνεται αυτόματα από τον Διαχειριστή από την  παρέλευση αυτής της εξάμηνης προθεσμίας.

 7. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του Αιτητή/Καταχωρούμενου, αυτός υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την μεταβολή να ενημερώσει το Διαχειριστή, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, είτε να τα προσκομίσει αυτοπροσώπως, είτε να τα αποστείλει  με τηλεομοιότυπο, ή ταχυδρομικά, είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

 8. Οι σχέσεις του Αιτητή/Καταχωρούμενου και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του διέπονται από την αρχή της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και τις πρόνοιες του Μέρους IV του Διατάγματος. Επίσης θα πρέπει οι σχέσεις αυτές να διέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία περί προστασίας του Ανταγωνισμού, της Προστασίας των Καταναλωτών και της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Ο Αιτητής/Καταχωρούμενος αλλά και ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του πρέπει να είναι, σε περίπτωση φυσικών προσώπων άτομα άνω των δεκαοκτώ ετών.

 9. Το Όνομα Χώρου που παραχωρείται στον Καταχωρούμενο, ενεργοποιείται άμεσα, μετά και την εγγραφή του στο Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy». Το Πιστοποιητικό Άδειας Χρήσης κοινοποιείται στον Καταχωρούμενο ή στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο αυτού, εφόσον αυτό ζητηθεί από αυτούς.

 10. Ο Καταχωρούμενος επιτρέπεται να κάνει χρήση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» αν είναι για δική του χρήση αποκλειστικά. Σε κάθε περίπτωση ο Καταχωρούμενος δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση του δικαιώματος αυτού.

 11. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος απαγορεύεται να προβεί σε χρήση ή κατάχρηση του Ονόματος, επιδιώκοντας την εκχώρηση και χρήση του εν λόγω Ονόματος Χώρου στον ίδιο και λειτουργώντας εις βάρος του Καταχωρούμενου.

 12. Ο Αιτητής και/ή ο Καταχωρούμενος και/ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του δεν δικαιούνται να αρνηθούν, παρά μόνον εφόσον υπάρχει εύλογη αιτία, την παροχή υπηρεσιών και/ή πληροφοριών στο πλαίσιο του Διατάγματος. Ο Αιτητής και/ή ο Καταχωρούμενος και/ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του οφείλουν να παρέχουν στο Διαχειριστή κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με αυτή τους την ιδιότητα προς επιτέλεση των καθηκόντων του.

 13. Ο Αιτητής και/ή ο Καταχωρούμενος και/ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του οφείλουν να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων του Μητρώου Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» και τα σχετικά έγγραφα για την εγγραφή ή επίτευξη αυτής του σχετικού Ονόματος Χώρου μόνον για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της σχετικής τους ιδιότητας και στο πλαίσιο του Διατάγματος. Περαιτέρω δε, έχουν την ευθύνη για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων προς απόκτηση χρήσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου. Οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τη διόρθωση τυχόν λαθών, που προέκυψαν από λάθος είτε του Αιτητή, είτε του Καταχωρούμενου, είτε του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου σχετικά με την καταχώρηση και την εγγραφή Ονόματος Χώρου, θα επιβαρύνει αυτούς τους ίδιους, ανάλογα της περίπτωσης.

 14. Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος και/ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος παύσουν να λειτουργούν υπό τη σχετική πιο πάνω ιδιότητά τους, είτε ως Καταχωρούμενος, είτε ως αντιπρόσωπος αυτού, οφείλουν να ενημερώσουν το Διαχειριστή σε διάστημα ενός μήνα (1) από την εν λόγω παύση, είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά, είτε ιδιοχείρως, είτε δια μέσω τηλεομοιότυπου.

 15. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να γνωστοποιεί οποιαδήποτε στοιχεία του Αιτητή/Καταχωρούμενου σε οποιονδήποτε τρίτο, τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψη του υπό αυτή του την ιδιότητα, παρά μόνο ύστερα από τη σχετική συναίνεση του πιο πάνω Αιτητή/Καταχωρούμενου, αλλά και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμος. Επιτρέπεται η κοινοποίηση και γνωστοποίηση των στοιχείων του Αιτητή/Καταχωρούμενου και/ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου που τον αντιπροσωπεύει εφόσον υπάρχει απόφαση σχετικής αρμόδιας δικαστικής και/ή διοικητικής Αρχής.

 16. Στην περίπτωση υποβολής λάθους στα στοιχεία του Καταχωρούμενου και/ή του Εξουσιοδοτούμενου Αντιπροσώπου, είναι δυνατή η διόρθωση μετά την εκχώρηση άδειας χρήσης του σχετικού Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy». Η σχετική πράξη μεταβολής θα είναι χρεώσιμη. Σε περίπτωση που η διόρθωση λάθους πρέπει να γίνει δια μέσου Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη συναίνεση υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης πιστοποιημένης από την αρμόδια κρατική αρχή εκ μέρος του Καταχωρούμενου για να ενεργήσει ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος προς αυτόν τον σκοπό.

 

7. Υποχρεώσεις Καταχωρούμενου και/ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου και/ή Συνδέσμου Επικοινωνίας

 1. Ο Καταχωρούμενος και/ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος και/ή ο Σύνδεσμος Επικοινωνίας υποχρεούνται να πληροφορήσουν το Διαχειριστή για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα εγγεγραμμένα τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή και να περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα την ορθή και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση του Καταχωρούμενου και/ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου και/ή Συνδέσμου Επικοινωνίας.

 2. Ο Καταχωρούμενος και/ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος και/ή Σύνδεσμος Επικοινωνίας υποχρεούνται να πληροφορήσουν το Διαχειριστή σχετικά με οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία ή διαδικασία διαιτησίας που εγείρεται αναφορικά με το Όνομα Χώρου. Τυχόν παράβαση σχετικά με την άμεση ενημέρωση του Διαχειριστή θα συνεπάγεται την άμεση ακύρωση της Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου.

 3. Η συμπλήρωση και η υποβολή του υπογεγραμμένου και συμπληρωμένου εγγράφου της αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει δηλώσεις και στοιχεία που είναι ορθά, αληθή και επίκαιρα κατά τη περίοδο υποβολής της αίτησης. Ο Καταχωρούμενος και/ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος και/ή ο Σύνδεσμος Επικοινωνίας οφείλουν να ενημερώνουν και να υποβάλλουν στο Διαχειριστή άμεσα τις τυχόν αλλαγές που προέκυψαν σε αυτά τα στοιχεία.

 4. Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα που πρόκειται να διατηρηθούν και να φυλαχθούν στο Μητρώο είναι του Συνδέσμου Επικοινωνίας και/ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, τότε θα πρέπει ο Καταχωρούμενος ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπός του ή ο Σύνδεσμος Επικοινωνίας να έχει την γραπτή συγκατάθεση του προσώπου του οποίου τα στοιχεία θα διατηρηθούν και θα φυλαχθούν στο Μητρώο.

 5. Ο Καταχωρούμενος και/ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος εγγυούνται ότι το όνομα για το οποίο υποβάλλει αίτηση δεν συγκρούεται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, διάσημα ονόματα τρίτων μερών ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή με διεθνείς συνθήκες που έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

 6. Ο Καταχωρούμενος και/ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος εγγυούνται ότι ούτε η Άδεια Χρήσης του Ονόματος Χώρου ούτε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτου προσώπου και ότι η Άδεια Χρήσης του Ονόματος Χώρου δεν ζητείται για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό.

 7. Ο Καταχωρούμενος οφείλει να αποζημιώσει το Διαχειριστή για οποιαδήποτε ζημία υπέστηκε από παραβιάσεις εις βάρος οποιουδήποτε τρίτου εξαιτίας των πράξεων ή παραλείψεων του Καταχωρούμενου καθώς και οποιαδήποτε λογικά έξοδα, απαιτήσεις και δαπάνες, είτε άμεσες είτε έμμεσες που προκύπτουν από οποιαδήποτε απαίτηση που είναι αποτέλεσμα της παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης από τον Καταχωρούμενο.

8. Υποχρέωση κοινοποίησης και επικαιροποίησης πληροφοριών προς το Διαχειριστή

 1. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο Αιτητής ή ο Εξουσιοδοτούμενος Αντιπρόσωπος του, προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση του Ονόματος Χώρου θα πρέπει να ενημερώνει το Διαχειριστή σχετικά με τα σημεία επικοινωνίας που σχετίζονται με την εγγραφή, εξυπηρέτηση και/ή τη χρήση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου του. Συγκεκριμένα και για διευκόλυνση της διαδικασίας της αίτησης και ενεργοποίησης του Ονόματος Χώρου θα πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία όπως ορίζονται πιο κάτω και που αναφέρονται μαζί ως «Σύνδεσμο»:
  • Ο Σύνδεσμος Καταχωρούμενου (Registrant Contact),
  • Ο Διοικητικός Σύνδεσμος/Σύνδεσμος Επικοινωνίας (Administrative Contact),
  • Ο Τεχνικός Σύνδεσμος (Technical Contact),
  • Ο Οικονομικός Διαχειριστής (Billing Contact)

  Οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με πληροφορίες που αφορούν τα πιο πάνω πρόσωπα, ο Καταχωρούμενος ή ο  Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος ή ο Σύνδεσμος Επικοινωνίας οφείλει να τις κοινοποιήσει άμεσα στο Διαχειριστή, έτσι ώστε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ονομάτων που διατηρεί ο Διαχειριστής να είναι επικαιροποιημένα. Μόνο ο Καταχωρούμενος/Εξουσιοδοτούμενος Αντιπρόσωπος του ή ο Σύνδεσμος Επικοινωνίας δύνανται να εξουσιοδοτούν οποιαδήποτε αλλαγή επί των στοιχείων που αφορούν τους εκάστοτε συνδέσμους και αλλαγές σε εξυπηρετητές ονομάτων.

 2. «Σύνδεσμος Καταχωρούμενου» (Registrant Contact) περιλαμβάνει τα στοιχεία του Καταχωρούμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και του προσώπου που είναι νομικά υπεύθυνο για την οργάνωση ή το προαναφερόμενο πρόσωπο. Στην περίπτωση οργάνωσης ή εταιρείας ως τέτοιος είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 3. «Διοικητικός Σύνδεσμος» (Administrative Contact) είναι ο Σύνδεσμος Επικοινωνίας του Καταχωρούμενου. Το πρόσωπο αυτό συνεργάζεται με το Διαχειριστή αναφορικά με γενικά διαδικαστικά και μη τεχνικής φύσεως θέματα και εκπροσωπεί τον Καταχωρούμενο αναφορικά με την χρήση του Ονόματος Χώρου.

 4. «Τεχνικός Σύνδεσμος» (Technical Contact) ορίζεται από τον Καταχωρούμενο ως το πρόσωπο που συνεργάζεται με το Διαχειριστή για θέματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου. Δύναται να καταχωρείται ως τέτοιο πρόσωπο εκπρόσωπος του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου που έχει επιλέξει να συνεργαστεί μαζί του ο Καταχωρούμενος.

 5. «Οικονομικός Διαχειριστής» (Billing Contact) ορίζεται ως το πρόσωπο που συνεργάζεται με το Διαχειριστή σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές των δύο μερών. Το πρόσωπο αυτό θα συνεργάζεται με το Διαχειριστή για οποιαδήποτε οικονομικά θέματα απευθύνονται στα πλαίσια Ονοματοδοσίας, την καταβολή σχετικών τελών και έκδοση ή ανανέωση Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου.


9. Διαδικασίες Παραχώρησης Άδειας Χρήσης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου

 1. Δικαίωμα αίτησης για εγγραφή Ονόματος Χώρου έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν μόνιμη φυσική διεύθυνση κατοικίας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε οι ίδιοι είτε οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι τους. Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε από το ίδιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε από Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο ο οποίος πληροί τα πιο πάνω. Νοείται ότι το Όνομα Χώρου με κατάληξη «.cy» για το οποίο γίνεται η Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο του Διαχειριστή και παραχώρηση Άδειας Χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το πρόσωπο υπέρ του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.

 2. Οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται να υποβάλλουν το έντυπο αίτησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος http://www.nic.cy/domainrequest.htm για προκαταρτική επιθεώρηση από το Διαχειριστή προτού προχωρήσουν στην υποβολή των αναγκαίων εγγράφων. Η αίτηση θα λάβει συγκεκριμένο αριθμό προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνεται σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first come first served).

 3. Με τη λήψη της αίτησης και εντός 6 εργάσιμων ημερών, ο Διαχειριστής ενημερώνει τον Αιτητή κατά πόσο το ζητούμενο όνομα είναι διαθέσιμο και κατά πόσον αυτός πληροί τις προϋποθέσεις για την εγγραφή και παραχώρηση Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου ή κατά πόσον χρειάζονται οποιαδήποτε υποστηρικτικά πιστοποιητικά.
  1. Με τη λήψη της θετικής απάντησης του Διαχειριστή, ο Αιτητής καλείται εντός 6 εργάσιμων ημερών να κοινοποιήσει στο Διαχειριστή (ιδιοχείρως ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού μηνύματος, στη διεύθυνση επικοινωνίας με το Διαχειριστή) το έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και να καταβάλει το Τέλος για να του παραχωρηθεί Άδεια Χρήσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου.
  2. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, αν το αίτημα Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» ικανοποιεί τις προϋποθέσεις εγγραφής τότε ακολουθεί η εγγραφή στο Μητρώο και η έκδοση Πιστοποιητικού Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου, εφόσον  ζητηθεί γραπτώς κάτι τέτοιο, από το Διαχειριστή για την περίοδο της Άδειας Χρήσης.
  3. Το Πιστοποιητικό Άδειας Χρήσης κοινοποιείται εφόσον αυτό έχει ζητηθεί γραπτώς και έχει πληρωθεί το σχετικό τέλος και κοινοποιείται στον Καταχωρούμενο μόνο μετά από αίτηση του ιδίου ή του αντιπροσώπου του.
  4. Το όνομα ενεργοποιείται άμεσα, μετά και την εγγραφή του Καταχωρούμενου στο Μητρώο Εγγραφής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy», όπου ο Καταχωρούμενος ενημερώνεται ανάλογα. Η εγγραφή του Ονόματος Χώρου υποδηλώνουν την ενεργοποίηση αυτού.
  5. Σε περίπτωση που ο Αιτητής παραλείψει να αποστείλει το έντυπο αίτησης και τα απαραίτητα υποστηρικτικά πιστοποιητικά εντός της πιο πάνω προθεσμίας (εντός 6 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της θετικής απάντησης του Διαχειριστή), η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα και θα πρέπει ο Αιτητής σε περίπτωση που ενδιαφέρεται να υποβάλει νέα αίτηση.
  6. Σε περίπτωση που γίνει λάθος στην εγγραφή του Ονόματος Χώρου, τότε θα υπάρχει το χρονικό περιθώριο 15 ημερών για τη διόρθωση του. Το συγκεκριμένο όνομα θα είναι μπλοκαρισμένο καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας διόρθωσης και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.


 4. Με τη λήψη απόφασης του Διαχειριστή σχετικά με την υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων, ο Αιτητής ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του καλείται εντός 6 εργάσιμων ημερών να υποβάλλει τα υποστηρικτικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί ή να ενημερώσει το Διαχειριστή αν έχει υποβάλει αίτηση σε αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για την απόκτηση πιστοποιητικού.
  1. Σε περίπτωση όπου έχει υποβληθεί αίτηση σε αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για απόκτηση πιστοποιητικού:
   • Δίνεται το χρονικό περιθώριο των 6 μηνών για προσκόμιση του πιστοποιητικού.
   • Αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό μέσα στο πιο πάνω χρονικό περιθώριο η Άδεια Χρήσης ακυρώνεται χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση.
   • Στην επανέκδοση της Άδειας Χρήσης θα στέλλεται ειδική επιστολή/τιμολόγιο, όπου θα αναφέρει ότι νοουμένου ότι θα προσκομιστεί το πιστοποιητικό μέσα στο χρονικό περιθώριο που τέθηκε, επανεκδίδεται η Άδεια Χρήσης.
  2. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτηση σε αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για απόκτηση πιστοποιητικού, το αίτημα απορρίπτεται.
  3. Σε περίπτωση που γίνει λάθος στην εγγραφή του Ονόματος Χώρου, τότε θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών για τη διόρθωση του. Κατ’ αυτήν την προθεσμία το συγκεκριμένο όνομα θα είναι μπλοκαρισμένο και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 5. Σε περιπτώσεις που νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένου ονόματος και είναι εγγεγραμμένο ως νομική οντότητα σε άλλη χώρα-κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε το πρόσωπο αυτό, εφόσον δραστηριοποιείται στην Κύπρο, υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής της αρμόδιας Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα κρίνεται ως απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής εξουσιοδότησης του προσώπου που θα το εκπροσωπεί, σε σχέση με διαφορά θέματα για απόκτηση Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου ή για γενικότερα θέματα ονοματοδοσίας, όπου και όταν κριθεί σκόπιμο από το Διαχειριστή.

 6. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ως νομική οντότητα σε άλλη χώρα-κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο, τότε το αιτούμενο νομικό πρόσωπο για την απόκτηση διαδικτυακού ονόματος θα πρέπει να προσκομίσει στο Διαχειριστή το σχετικό πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης του. Το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένο, θεωρημένο και υπογεγραμμένο από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης. Παράλληλα θα πρέπει να προσκομίσει και τη σχετική εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το εκπροσωπεί σε σχέση με διαφορά θέματα για απόκτηση Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου ή για γενικότερα θέματα ονοματοδοσίας.

 7. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο προερχόμενο από τρίτη χώρα, θέλει να αποκτήσει Άδεια Χρήσης Διαδικτυακού Ονόματος Χώρου και επιθυμεί την εγγραφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy», τότε το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να προσκομίσει τόσο πιστοποιητικό εγγραφής της αρμόδιας Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη σχετική εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το εκπροσωπεί, προκειμένου να αποκτήσει Άδεια Χρήσης για το αιτούμενο Όνομα Χώρου σε περίπτωση που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 8. Συγχρόνως για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται η δήλωση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του σχετικού νομικού προσώπου στην Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει του οποίου εξουσιοδοτείται ο Εξουσιοδοτούμενος Αντιπρόσωπος και ο οποίος θα πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμένει ή έχει την έδρα του στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να είναι εξουσιοδοτημένος προκειμένου να εκπροσωπεί το εν λόγω αιτούμενο νομικό πρόσωπο.

 9. Στην περίπτωση αίτησης για εγγραφή ονόματος που απεικονίζει/σχετίζεται με Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Εμπορικά σήματα θα πρέπει να προσκομιστεί το κατάλληλο πιστοποιητικό εγγραφής από την αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή από άλλη αρμόδια αρχή. Το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένο, θεωρημένο και υπογεγραμμένο από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης.

 10. Κατά την υποβολή της αίτησης φυσικού προσώπου, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να παρουσιάσει την ταυτότητα του ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ε.Ε που αποδεικνύει την ταυτότητά του. Αντιπρόσωποι ή τρίτα πρόσωπα τα οποία ενεργούν εκ μέρους και/ή για λογαριασμό των ενδιαφερομένων φυσικών ως άνω προσώπων και/ή κατ’ εκτέλεση των οδηγιών τους υποχρεούνται όπως προσκομίσουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση είτε αυτοπρόσωπα είτε δια μέσω Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου οφείλει να είναι άνω των δεκαοκτώ ετών. Επίσης το εν λόγω φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει προς τον Διαχειριστή όλα τα σχετικά έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο κατέχει τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση παραχώρησης Ονόματος Χώρου, προκειμένου να πετύχει εγγραφή αυτού.

 11. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Διαχειριστής δύναται να ζητήσει όπως προσκομιστεί πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας, συνεργατικής εταιρείας, συνδικαλιστικής οργάνωσης, πολιτικού κόμματος, αγαθοεργού ιδρύματος, ομίλου και σωματείου ή και άλλης οντότητας από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και πιστοποιητικό εξουσιοδότησης του αντιπροσώπου του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ζητηθέντα πιστοποιητικά το αίτημα απορρίπτεται.

 12. Ο Διαχειριστής επιφυλάσσει το δικαίωμα να αναθεωρεί τα σχετικά τέλη οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος και να τα κοινοποιεί στην ιστοσελίδα του.

 13. Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της περιόδου Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου ο Διαχειριστής ενημερώνει τον Καταχωρούμενο αποστέλλοντας τιμολόγιο, για επανέκδοση της Άδειας Χρήσης εφόσον το επιθυμεί και ικανοποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επανέκδοση της Άδειας Χρήσης. Δίνεται πρώτη επιλογή στον Καταχωρούμενο για επανέκδοση της Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου.

 14. Σε περίπτωση επανέκδοσης της Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου θεωρείται ότι δημιουργείται νέα Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστή και Αιτητή, η οποία θα καλύπτει τη χρονική περίοδο της νέας Άδειας Χρήσης και θα διέπεται από τους εκάστοτε εν ισχύ κανόνες. Παράλειψη πληρωμής του Τέλους Επανέκδοσης εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του τιμολογίου θα θεωρηθεί ως αρνητική απάντηση και η Άδεια Χρήσης του Ονόματος Χώρου θα ακυρώνεται αμέσως και θα αφαιρείται από το Μητρώο.

10. Δικαίωμα Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου

 1. Δικαίωμα Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου έχουν ο Καταχωρούμενος ή ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του εφόσον λειτουργεί στα πλαίσια εξουσιοδότησης και εφόσον αυτή η αντιπροσώπευση συνεχίζει να υφίσταται.

 2. Τα πιο πάνω πρόσωπα οφείλουν να διατηρούν μόνιμη διεύθυνση μέσα στα όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 3. Η Άδεια Χρήσης Ονόματος Χώρου εκδίδεται μόνο στον Καταχωρούμενο και όχι σε Συνδέσμους ή σε πρόσωπα που προσφέρουν την υποστήριξη στους εξυπηρετητές ονομάτων, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

 4. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του Καταχωρούμενου δεν αποκτά δικαίωμα χρήσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» παρά μόνο αν συμπίπτει αυτή του η ιδιότητα με αυτή του Καταχωρούμενου.

 5. Ο Καταχωρούμενος που αποκτά δικαίωμα χρήσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου δεν αποκτά σύμφωνα με τα παρόντα και δικαίωμα διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης, προϊόντων, ή υπηρεσιών που προσφέρει, αποκτώμενων αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την απόκτησή τους. Δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), προϊόντων ή υπηρεσιών ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει την πνευματική ιδιοκτησία δεν περιορίζονται σε τίποτα από τις διατάξεις του Διατάγματος και των σχετικών αυτού Παραρτημάτων.

11. Αριθμός Καταχωρούμενων Ονομάτων Χώρου

Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» που είναι δυνατόν να παραχωρηθούν στον Καταχωρούμενο.

12. Κανόνες για Παραχώρηση Άδειας χρήσης του Ονόματος Χώρου

 Άδεια χρήσης Ονόματος Χώρου θα παραχωρείται μόνο κάτω από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Δεν δύναται να εγγραφεί Όνομα Χώρου που παραχωρήθηκε ήδη σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ή προσομοιάζει με άλλο ήδη καταχωρημένο Όνομα Χώρου σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση στο κοινό. Αν έχουν καταχωρηθεί περισσότερες από μια αιτήσεις που αφορούν το ίδιο Όνομα Χώρου αυτές τίθενται σε σειρά χρονικής προτεραιότητας και σε περίπτωση παραχώρησης της πρώτης αίτησης, οι υπόλοιπες απορρίπτονται άμεσα.

 2. Δεν δύναται να παραχωρηθεί Όνομα Χώρου όταν περιέχει λέξεις με αισχρό ή χυδαίο περιεχόμενο ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, στην εθνική ασφάλεια και/ή στα χρηστά ήθη ή η αίτηση έγινε κακόπιστα ή το περιεχόμενο του αποτελεί αδίκημα δυνάμει των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 3. Δεν δύναται να παραχωρηθεί Όνομα Χώρου που είναι γενικού περιεχομένου και ταυτοποιεί κλάδο, τμήμα, ομάδα, δραστηριότητα, επαγγελματικό ή επιχειρηματικό τομέα ή λέξη με εμπορική χροιά. Ονόματα Χώρου τα οποία χαρακτηρίζονται από την αρχική προσθήκη του λατινικού γράμματος «e» και ακολουθεί αυτό όνομα γενικής σημασίας, τότε το σύνολο του ονόματος θα θεωρείται γενικής σημασίας. Απονομή άδειας χρήσης τέτοιου ονόματος θα χορηγούσε αδίκως αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου υπέρ του ατόμου αυτού έναντι άλλου. Τέτοιου είδους άδεια μπορεί να εκδοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες η αρχή ή η οντότητα που αντιπροσωπεύει τον τομέα ή την συγκεκριμένη ομάδα καταρτίσει σχέδιο/πιστοποιητικό παραχώρησης ονόματος που διατηρεί τα δικαιώματα στα ονόματα όλων των επηρεαζόμενων μερών και το οποίο σχέδιο/πιστοποιητικό παραχώρησης κοινοποιηθεί στον Διαχειριστή.

 4. Δεν δύναται να παραχωρηθεί Όνομα Χώρου όταν σχετίζεται με πολιτικά πρόσωπα ή πολιτικές ή/και ιστορικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται ειδική άδεια, από σχετικά αρμόδια αναγνωρισμένη και εγγεγραμμένη αρχή, εκτός εάν τέτοια άδεια κοινοποιηθεί στο Διαχειριστή.

 5. Δεν δύναται να παραχωρηθεί Όνομα Χώρου όταν το όνομα είναι ακραίου πολιτικού ή/και ναζιστικού ή/και ρατσιστικού περιεχομένου.

 6. Δεν δύναται να παραχωρηθεί Όνομα Χώρου όταν συγκρούεται με Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και Διεθνών Συνθηκών οι οποίες έχουν σχέση με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (όπως εμπορικά σήματα, γνωστά διεθνή σήματα).

 7. Η παραχώρηση Άδειας Χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» γίνεται μόνο με βάση χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου.

 8. Δεν δύναται να παραχωρηθεί Όνομα Χώρου που είναι συντομότερο των τριών χαρακτήρων (περιλαμβάνονται αλφαριθμητικοί χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου a-z, 0-9 και ο χαρακτήρας (–)). Ο χαρακτήρας (–) δεν μπορεί να εμφανίζεται στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος.

 9. Δεν δύναται να παραχωρηθεί Όνομα Χώρου όταν αποτελεί Γεωγραφικό Όνομα (τοπωνύμιο), το οποίο χαρακτηρίζει γεωγραφικές περιοχές, όπως παρουσιάζονται στους επίσημους χάρτες που εκδίδονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Γεωγραφικά Ονόματα αυτά μπορούν να παραχωρούνται μόνο στις Τοπικές ή Κρατικές Αρχές. Αιτήσεις που περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, ονόματα εταιρειών κτλ, και που περιλαμβάνουν ένα πραγματικό γεωγραφικό όνομα, πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα της «οντότητας» δίπλα στο Γεωγραφικό Όνομα.

 10. Δεν δύναται να παραχωρηθεί Όνομα Χώρου σε περίπτωση που ο Αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο και δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

 11. Όνομα Χώρου τρίτου επιπέδου δεν πρέπει να είναι ταυτόσημο με οποιοδήποτε υφιστάμενο Όνομα Χώρου Ανωτάτου Επιπέδου στο παγκόσμιο διαδίκτυο κατά την υποβολή της αίτησης ή δευτέρου χώρου κάτω από το «.cy».

 12. Τα δευτέρου επιπέδου Ονόματα Χώρου, όπως εκάστοτε τροποποιούνται όπως ενδεικτικά τα ac.cy, net.cy, org.cy, ltd.cy, biz.cy, pro.cy, name.cy, ekloges.cy, tm.cy, press.cy και parliament.cy είναι ονόματα περιορισμένης φύσης και απαιτείται απόδειξη από τον Αιτητή ότι δικαιούται εγγραφή στη συγκεκριμένη δευτέρου επιπέδου κατηγορία. Σε τέτοια περίπτωση, λόγω της φύσης τους, εναπόκειται στο Διαχειριστή η δυνατότητα παραχώρησης Άδειας Χρήσης τέτοιου ονόματος προς τον Αιτητή με την προσαγωγή αποδείξεων εκ μέρους του Αιτητή για την παραχώρηση της Άδειας Χρήσης αυτών.

 13. Να μην ταυτίζεται το Όνομα Χώρου με όρο που συνιστά σημείο αναφοράς επίσημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και των λοιπών Κρατών ή/και διεθνών οργανισμών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο Άρθρο 6 της Σύμβασης των Παρισίων για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.

 14. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής κρίνει ή υποπέσει στην αντίληψη του ότι το Όνομα Χώρου θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς «κυβερνοκατάληψης» (cybersquatting), ο Διαχειριστής δύναται να απορρίψει αίτηση παραχώρησης Άδειας Χρήσης.

13. Άδεια Χρήσης Ονομάτων Χώρου

 1. Με την εγγραφή του Ονόματος Χώρου στο Μητρώο και την παραχώρηση Άδειας Χρήσης, ο Καταχωρούμενος αποκτά  δικαίωμα Χρήσης του Ονόματος Χώρου για το χρονικό διάστημα που ισχύει η Άδεια Χρήσης με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους στο Διαχειριστή. Η Άδεια Χρήσης Ονόματος Χώρου είναι έγκυρη μόνο κατά την διάρκεια της περιόδου της Άδειας Χρήσης.

 2. Η Άδεια Χρήσης Ονόματος Χώρου δεν συνεπάγεται την απόκτηση δικαιώματος ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανόμενων διανοητικών περιλαμβανομένων πνευματικών ή εμπορικών δικαιωμάτων επί του Ονόματος Χώρου. Όλα τα δικαιώματα του Ονόματος Χώρου παραμένουν στον Επίτροπο.

 3. Η ιδιοκτησία και/ή τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Ονόματος Χώρου ανήκουν στον Επίτροπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος και όχι στον Καταχωρούμενο στον οποίο έχει απλώς παραχωρηθεί η Άδεια Χρήσης του Ονόματος Χώρου για την περίοδο της Άδειας Χρήσης.

14. Διάρκεια Δικαιώματος

 1. Η Άδεια Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» ισχύει είτε για ένα (1) ή δύο (2) έτη ανάλογα με τα τέλη που έχουν καταβληθεί είτε για εγγραφή είτε για ανανέωση της Άδειας Χρήσης του Ονόματος. Η Άδεια Χρήσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο (2) έτη. 

 2. Δίνεται η δυνατότητα επανέκδοσης Άδειας Χρήσης για περίοδο ενός (1) ή δυο (2) ετών ανάλογα της περίπτωσης. Ο Διαχειριστής αποστέλλει τιμολόγιο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου και καλεί τον Καταχωρούμενο να καταβάλει το Τέλος Επανέκδοσης της Άδειας Χρήσης εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του τιμολογίου, εφόσον το επιθυμεί, αφού του επιστήσει την προσοχή σε οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν επέλθει αναφορικά με την παραχώρηση της Άδειας Χρήσης. Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος καταβάλει το Τέλος Επανέκδοσης, η Άδεια Χρήσης επανεκδίδεται και η χρήση του εν λόγω Ονόματος Χώρου ανανεώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος δεν ανταποκριθεί, η Άδεια Χρήσης του Ονόματος Χώρου θα ακυρώνεται  αυτόματα και θα αφαιρείται από το Μητρώο.


15. Μεταβίβαση Άδειας χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy».

Η Άδεια Χρήσης του Ονόματος Χώρου δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο πλην των ακόλουθων περιπτώσεων οι οποίες πρέπει να κοινοποιηθούν και να εγκριθούν από το Διαχειριστή:

 1. Κληρονομικού δικαιώματος, στην περίπτωση φυσικών προσώπων.
 2. Σύμπραξης ή συγχώνευσης ενός νομικού προσώπου με άλλο νομικό πρόσωπο ή εξαγοράς νομικού προσώπου από άλλο νομικό πρόσωπο.


16. Προϋποθέσεις Διατήρησης Ονόματος Χώρου

 1. Δεν είναι δυνατή η κράτηση Ονόματος Χώρου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για λογαριασμό οποιουδήποτε Αιτητή.

 2. Πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί Άδεια Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ενεργοποίηση του, εφόσον πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις του Διατάγματος και των σχετικών αυτού παραρτημάτων.

 3. Πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί Άδεια Χρήσης υποχρεούται να μεριμνά για την παύση χρήσης του ενεργοποιημένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy» σε περίπτωση που συντρέχει λόγος απόρριψης, απόσυρσης ή ακύρωσης χρήσης του εν λόγω Ονόματος Χώρου.

 4. Ο Καταχωρούμενος μετά από τη σχετική ακύρωση, απόρριψη ή απόσυρση Άδειας  Χρήσης του Ονόματος Χώρου δεν δικαιούται να κάνει χρήση αυτού και ουδέν δικαίωμα έχει ή διατηρεί σχετικά με αυτό.


17. Τερματισμός Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου

 1. Τερματισμός Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη, ενυπόγραφη επιστολή του Καταχωρούμενου ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του προς το Διαχειριστή με την οποία ζητά τον τερματισμό της Άδειας Χρήσης, παραθέτοντας τους λόγους. Οποιαδήποτε τέλη τυχόν καταβλήθηκαν, δεν θα επιστρέφονται, εφόσον προϋπάρχει καταχώρηση του Ονόματος Χώρου στο Μητρώο και αποστολή σχετικού Πιστοποιητικού Άδειας Χρήσης, εκεί όπου αυτό έχει ζητηθεί. Η αίτηση απόσυρσης συνεπάγεται και τη διαγραφή του Ονόματος Χώρου από το Μητρώο που τηρεί ο Διαχειριστής.

 2. Η διαγραφή Ονόματος Χώρου επιτρέπεται μόνο αν ζητηθεί από τον ίδιο τον Καταχωρούμενο ή από Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο του είτε γραπτώς, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ταχυδρομικά είτε ιδιοχείρως, είτε με τηλεομοιότυπο υποβάλλοντας σχετική ενυπόγραφη δήλωση προς αυτό θέτοντας ξεκάθαρα, γραπτά και ρητά, τη βούληση του σχετικά με αυτό.


18. Ακύρωση Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου

Ακύρωση Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου μπορεί να γίνει από το Διαχειριστή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Μη καταβολή από τον Καταχωρούμενο του Τέλους Επανέκδοσης Άδειας Χρήσης εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων.

 2. Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στο Διάταγμα και στο Παράρτημα Ι του Διατάγματος ή σε περίπτωση που διαπιστώσει την συνδρομή ενός εκ των λόγων απόρριψης.

 3. Μετά από απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία επίλυσης διαφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Διατάγματος.

 4. Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα ανωτέρω ή παραβιάσει οποιοδήποτε όρο που εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους απόρριψης ή σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την Συμφωνία ή αν το Όνομα Χώρου τυγχάνει διαχείρισης τέτοιας που να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του συστήματος Ονομάτων Χώρου.

 5. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που δόθηκαν από τον Καταχωρούμενο είναι λανθασμένα, ανακριβή, αναξιόπιστα, ψευδή ή παραπλανητικά.

 6. Σε περίπτωση που Απόφαση Δικαστηρίου διατάξει το Διαχειριστή να προβεί σε  ακύρωση της Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου.

 7. Σε περιπτώσεις εκκαθάρισης ή διάλυσης νομικού προσώπου.

 8. Σε περιπτώσεις πτώχευσης ή θανάτου φυσικού προσώπου με την επιφύλαξη των προνοιών που αναφέρονται πιο πάνω περί μεταβίβασης της Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη «.cy».

 9. Σε περίπτωση που παραλείψει ο Καταχωρούμενος να ενημερώσει το Διαχειριστή, σύμφωνα με τους οριζόμενους τύπους σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία οποιουδήποτε Συνδέσμου, τα οποία και όφειλε να κοινοποιήσει άμεσα προς το Διαχειριστή.

 10. Σε περίπτωση λήψης γραπτών οδηγιών από τον Καταχωρούμενο να ενεργήσει ο Διαχειριστής με τον τρόπο αυτό.

 11. Σε περίπτωση λήψης απόφασης δυνάμει ως επίλυσης διαφοράς της Διαδικασίας Επίλυσης Διαφοράς που έχει καθοριστεί στο Διάταγμα.

 12. Ως αποτέλεσμα της έκδοσης απόφασης, από επίλυση διαφοράς από το αρμόδιο όργανο, σχετικά με τη χρήση του Ονόματος Χώρου ή κατόπιν συμφωνίας που επήλθε μεταξύ των μερών σχετικά με την χρήση αυτού και εφόσον δεν προϋπήρχε η σχετική έγκριση συμφωνίας από το Διαχειριστή, κατά παράβαση των όρων του Διατάγματος και των σχετικών αυτού Παραρτημάτων.

 13. Σε περίπτωση που το Όνομα Χώρου χρησιμοποιείται για σκοπούς «κυβερνοκατάληψης» (cybersquatting).

 14. Αν οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για διόρθωση λάθους σχετικού με την εγγραφή Ονόματος Χώρου.


19. Τροποποίηση καταχωρημένου Ονόματος Χώρου ή συνοδευτικών του στοιχείων

Τροποποίηση καταχωρημένου Ονόματος Χώρου ή συνοδευτικών του στοιχείων μπορεί να γίνει από το Διαχειριστή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που δόθηκαν από τον Καταχωρούμενο είναι λανθασμένα.

 • Σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους όπου έχει καταστεί αναγκαία η τυχόν διόρθωση λάθους σχετικά με την εγγραφή Ονόματος Χώρου.

 • Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης, ως επίλυση διαφοράς από το αρμόδιο Όργανο, σχετικά με τη χρήση του Ονόματος Χώρου ή κατόπιν συμφωνίας που επήλθε μεταξύ των μερών σχετικά με την χρήση αυτού και εφόσον προϋπάρχει η σχετική έγκριση συμφωνίας από το Διαχειριστή.

 • Μετά τη λήψη απόφασης του Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 14 του Διατάγματος.

 • Δεν δύνανται να γίνονται αλλαγές στο όνομα υφιστάμενου Ονόματος Χώρου.


20. Διαδικασία Επίλυσης Διαφοράς

1. Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε διαδικασία επίλυσης διαφοράς στις περιπτώσεις όπου:

 1. Πρόσωπα των οποίων η αίτηση σχετικά με τη παραχώρηση Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου έχει απορριφθεί από το Διαχειριστή μπορούν να ζητούν επανεξέταση της αίτησης τους, υποβάλλοντας παράλληλα με το αίτημα τους και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την αίτηση τους. Το τέλος του αιτήματος επανεξέτασης και το τέλος της πιθανής διαδικασίας ακρόασης θα προκαταβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα του αποτελέσματος δεν θα είναι επιστρεπτέο.

 2. Έχει παραχωρηθεί Άδειας Χρήσης για συγκεκριμένο Όνομα Χώρου από το Διαχειριστή στον Καταχωρούμενο και θίγεται από αυτήν την απόφαση τρίτο μέρος που έχει έννομο συμφέρον από την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με οποιοδήποτε τρόπο. Το τέλος του αιτήματος επανεξέτασης και το τέλος της διαδικασίας Ακρόασης θα προκαταβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα του αποτελέσματος δεν θα είναι επιστρεπτέο.  Νοείται ότι το προαναφερόμενο τρίτο Μέρος δικαιούται να προσφύγει στο Διαχειριστή ζητώντας επανεξέταση της αίτησης και αλλαγή της απόφασης αυτής.  Το αίτημα αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν ότι τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου ανήκουν στο τρίτο μέρος.

2. Αίτημα για επανεξέταση της αίτησης για παραχώρηση Άδειας Χρήσης συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου:

 1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος να απαντήσει στο πρόσωπο που έχει υποβάλει το αίτημα για επανεξέταση της αίτησης με ηλεκτρονικό μήνυμα ή ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως ή με τηλεομοιότυπο επιβεβαιώνοντας τη λήψη του αιτήματος μαζί με τα συνοδευτικά υποστηρικτικά δικαιολογητικά.

 2. Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις, το πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα ενημερώνεται από το  Διαχειριστή για τις διευκρινίσεις που απαιτούνται εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος.

 3. Το πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα υποχρεούται να απαντήσει και να υποβάλει τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσης από το Διαχειριστή δια τούτο. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής κρίνει ότι είναι ικανοποιητική η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν οφείλει να κοινοποιήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη σχετική του απόφαση προς αυτό, στο πρόσωπο που αιτήθηκε επανεξέταση.

 4. Σε περίπτωση που ο Αιτητής κρίνει ότι το αίτημα επανεξέτασης με τα σχετικά συνοδευτικά δικαιολογητικά δεν είναι ικανοποιητικό, δικαιούται μετά και την υποβολή των σχετικών διευκρινίσεων να αιτηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής σε ακρόαση. Προς αυτόν το σκοπό ο Αιτητής θα πληρώνει το καθορισμένο ανάλογο τέλος προς ακρόαση. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί πρακτικά κατά τη διαδικασία ακρόασης και να επεξηγεί τη διαδικασία η οποία διεξάγεται ενώπιον του.

 5. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που γνωστοποιήθηκε στον αιτητή προς επανεξέταση η ικανοποίηση του αιτήματος προς ακρόαση.

 6. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Διαχειριστής θα πρέπει να κοινοποιήσει τη σχετική του απόφαση, κατόπιν της επανεξέτασης της αίτησης στον Αιτητή.

3. Αίτημα τρίτου μέρους για αλλαγή της απόφασης του Διαχειριστή να παραχωρήσει Άδεια Χρήσης  στον Καταχωρούμενο:

 1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να απαντήσει στο πρόσωπο που υποβάλλει το αίτημα για αλλαγή της απόφασης με ηλεκτρονικό μήνυμα, ταχυδρομικώς, ιδιοχείρως ή με τηλεομοιότυπο επιβεβαιώνοντας τη λήψη του αιτήματος μαζί με τα συνοδευτικά υποστηρικτικά δικαιολογητικά. Το τρίτο μέρος ενημερώνεται επίσης εντός 5 εργασίμων ημερών ότι θα πρέπει να:

  i. Καταβάλει το σχετικό τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα IV του Διατάγματος για την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης διαφοράς και

  ii. Αποστείλει τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα

 2. Ακολούθως, ο Διαχειριστής εντός 5 εργασίμων ημερών από τη λήψη των υποστηρικτικών εγγράφων και του σχετικού Τέλους από το τρίτο μέρος υποχρεούται να αποστείλει τα σχετικά έγγραφα στον Καταχωρούμενο.

 3. Ο Καταχωρούμενος στη συνέχεια καλείται εντός 10 εργασίμων ημερών από τη λήψη των εγγράφων από το Διαχειριστή να απαντήσει στο Διαχειριστή κοινοποιώντας τις θέσεις του και στο τρίτο μέρος.

 4. Το τρίτο μέρος στη συνέχεια καλείται εντός 5 εργασίμων ημερών από τη λήψη των θέσεων του Καταχωρούμενου να απαντήσει στο Διαχειριστή κοινοποιώντας τις θέσεις του και στον Καταχωρούμενο.

 5. Ο Διαχειριστής σε περίπτωση που κρίνει ότι τα σχετικά δικαιολογητικά και στοιχεία που έχει ενώπιον του δεν είναι ικανοποιητικά τότε δικαιούται να καλέσει το τρίτο μέρος και τον τυχόν Καταχωρούμενο σε Ακρόαση για την παροχή διευκρινίσεων καθώς και συμπληρωματικών εγγράφων. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί πρακτικά κατά αυτή την διαδικασία και να επεξηγεί τη διαδικασία η οποία διεξάγεται ενώπιον του. Σε αυτή την περίπτωση, η διάρκεια της διαδικασίας δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης, στα αμφότερα μέρη, της πρόθεσης του Διαχειριστή σε κλήση προς ακρόαση. Η απόφαση του Διαχειριστή κοινοποιείται σε όλα τα διάδικα μέρη.

 6. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διαχειριστής καλείται εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή από το τρίτο μέρος των τελικών του θέσεων, να κοινοποιήσει την απόφαση του στον Καταχωρούμενο και στον Επίτροπο.

 7. Σε περίπτωση που πρόσωπο που αιτείται επανεξέταση ή αλλαγή απόφασης του Διαχειριστή και εφόσον έχει λάβει σχετική ειδοποίηση από το Διαχειριστή, προκειμένου να παραστεί σε Ακρόαση, σε περίπτωση που αυτό δεν παρουσιαστεί ενώπιον του Διαχειριστή, τότε το αίτημα απορρίπτεται αμέσως.

 8. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία προκύψει ότι η παραχώρηση Άδειας Χρήσης Ονόματος Χώρου έγινε κατόπιν ψευδών, λανθασμένων ή παραπλανητικών δηλώσεων από τον Καταχωρούμενο, ο Διαχειριστής ακυρώνει την Άδεια Χρήσης του Ονόματος Χώρου και κηρύττει άκυρη τη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Διατάγματος.

 9. Σε περίπτωση που το τρίτο μέρος βρεθεί, κατά το πόρισμα του Διαχειριστή, να κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ονόματος και λανθασμένα η Άδεια Χρήσης έχει παραχωρηθεί στον Καταχωρούμενο τότε ο Διαχειριστής δικαιούται να αφαιρέσει την Άδεια Χρήσης του ονόματος από τον Καταχωρούμενο και να την παραχωρήσει στο τρίτο μέρος, εφόσον το τρίτο μέρος το επιθυμεί. Σε περίπτωση που το τρίτο μέρος δεν επιθυμεί την παραχώρηση Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου ο Διαχειριστής θα τηρεί πρακτικά για την απαγόρευση χρήσης του από άλλο πρόσωπο, πλην του δικαιούχου, για σκοπούς τόσο τήρησης πρακτικών του ιδίου, όσο και για ενημέρωση οποιουδήποτε τυχόν μελλοντικά ενδιαφερόμενου, ως και σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας.

 10. Ο Διαχειριστής ενημερώνει γραπτώς τον Επίτροπο αναφορικά με την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης διαφοράς.

 11. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί η διαφορά σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία και εντός της καθορισμένης προς αυτήν προθεσμία, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 13 του Διατάγματος, οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει στη διαδικασία επίλυσης διαφοράς, σε περίπτωση διαφωνίας του με την απόφαση του Διαχειριστή, δικαιούται να προσφύγει κατ’ αυτής της απόφασης του Διαχειριστή, στον Επίτροπο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου.

 12. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (1) και (2) του άρθρου 13 του Διατάγματος, προσφύγει στον Επίτροπο, ο Επίτροπος προβαίνει σε επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με το Μέρος VI του Διατάγματος, και με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή του διευθετεί οριστικά το ζήτημα.

 13. Η σχετική απόφαση του Επιτρόπου είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη, δηλαδή τόσο για τον προσφεύγοντα, το Διαχειριστή όσο και για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που το αφορά. Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 158 του Νόμου 112(Ι) 2004 οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του Επιτρόπου, θα υπόκειται σε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος.

21. Πληροφορίες Εγγραφής – Προσωπικά Δεδομένα  

 1.  Ο Αιτητής, ο Καταχωρούμενος και οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι ο Διαχειριστής θα καταχωρεί τις πληροφορίες εγγραφής του Ονόματος στο Μητρώο που θα διατηρεί ο Διαχειριστής όπου το κοινό θα έχει πρόσβαση μόνο στις ακόλουθες πληροφορίες:

  (Α) Το όνομα του Διαδικτυακού Ονόματος που είναι εγγεγραμμένο,
  (Β)Το όνομα του Αιτητή ή Καταχωρούμενου ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπρόσωπου που έχει εγγράψει το όνομα (μόνο στην περίπτωση νομικού προσώπου).
  (Γ) Την ημερομηνία λήξης της Άδειας Χρήσης του Διαδικτυακού Ονόματος.

 2. Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από τον Αιτητή, Καταχωρούμενο,  ή τρίτο πρόσωπο θα τυγχάνουν της ακόλουθης επεξεργασίας:
  • Θα  καταχωρούνται στο Μητρώο,
  •  Τα προσωπικά αυτά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν σε κυβερνητικούς φορείς ή φορείς εφαρμογής του Νόμου, για σκοπούς των αναγκών της ασφάλειας ή της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως προνοείται δυνάμει του Νόμου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και 
  • Τα προσωπικά αυτά  δεδομένα θα διαβιβασθούν σε τρίτα μέρη μόνο και αν αυτό ζητηθεί με  διάταγμα Δικαστηρίου.


 3. Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη για την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων του Μητρώου και της υποστηρικτικής γι’ αυτή διαδικασίας. Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ακρίβειας των στοιχείων που περιέχονται στη βάση δεδομένων, βασιζόμενος στις πληροφορίες που παρέχονται από τους Αιτητές, Καταχωρούμενους ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο ή τρίτο πρόσωπο, αλλά δεν έχει ευθύνη αναφορικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στα ονόματα που χρησιμοποιούνται ως Ονόματα Χώρου.  Οποιαδήποτε ευθύνη για παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με την εγγραφή υπέχει αποκλειστικά ο Καταχωρούμενος.

 4. Όπως απαιτείται από τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμο ο Διαχειριστής θα υιοθετήσει κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με τη φύλαξη και αποκάλυψη πληροφοριών που παρέχονται από τον Καταχωρούμενο, Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο ή τρίτο πρόσωπο για την παρεμπόδιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Οι διαδικασίες ασφάλειας σημαίνουν ότι ο Διαχειριστής μπορεί να ζητήσει απόδειξη της ταυτότητας προτού προχωρήσει στην αποκάλυψη  προσωπικών δεδομένων. Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται πιο πάνω, ο Διαχειριστής δεν θα αποκαλύψει  προσωπικά  δεδομένα σε άλλους εκτός αν ο Καταχωρούμενος σαφώς εξουσιοδοτήσει το Διαχειριστή να το πράξει.

 5. Προσωπικά δεδομένα που εντάσσονται στη βάση δεδομένων του Διαχειριστή, ενδέχεται να διαβιβάζονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαβίβαση θα διενεργείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου . Με την εγγραφή Ονόματος Χώρου, ο Καταχωρούμενος συγκατατίθεται στη διαβίβαση των προσωπικών αυτών του δεδομένων σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων για τους σκοπούς που καθορίζονται πιο πάνω σύμφωνα με το Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

22. Ανάκληση

Η παροχή από τον Αιτητή, Καταχωρούμενο ανακριβούς ή αναξιόπιστης πληροφορίας ή παράλειψη εκ μέρους του να ενημερώσει αμέσως πληροφορία που έχει δώσει στο Διαχειριστή ή παράλειψη εκ μέρους του να ανταποκριθεί για περισσότερες από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες σε ερωτήσεις από το Διαχειριστή αναφορικά με την ακρίβεια στοιχείων  Συνδέσμου  που σχετίζονται με την εγγραφή Ονόματος Χώρου, θα αποτελεί σοβαρή παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και βάση για ακύρωση της Άδειας Χρήσης.

 

23. Διάρκεια

Συμφωνείται ότι η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ καθόλη  τη διάρκεια της περιόδου Άδειας Χρήσης του Ονόματος Χώρου για την οποία πληρώθηκε το αναγκαίο τέλος με την υποβολή του έντυπου αίτησης. Αν υπάρχει επιλογή για να επανεκδοθεί Άδεια Χρήσης του Ονόματος Χώρου, τότε η περίοδος της παρούσας Συμφωνίας θα παραταθεί για την επιπρόσθετη περίοδο Άδειας Χρήσης είτε για ένα (1) ή δυο (2) έτη ανάλογα με το τέλος που θα έχει πληρωθεί.

 

24. Τροποποιήσεις της Συμφωνίας

 1. Ο Καταχωρούμενος συμφωνεί ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου της παρούσας Συμφωνίας, ο Διαχειριστής μπορεί:
  • Να αναθεωρεί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, και
  • Να αλλάξει τις Υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.


 2. Οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση ή αλλαγή θα είναι δεσμευτική και αποτελεσματική αμέσως με τη συμπερίληψη της αναθεωρημένης συμφωνίας ή αλλαγής των Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ή με την κοινοποίηση της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σύνηθες ταχυδρομείο στον Καταχωρούμενο ή τον Εξουσιοδοτημένο  Αντιπρόσωπο.

 3. Ο Καταχωρούμενος συμφωνεί να ανασκοπεί την ιστοσελίδα του Διαχειριστή, περιλαμβανομένης της Συμφωνίας, περιοδικά ώστε να είναι ενήμερος οποιωνδήποτε τέτοιων αναθεωρήσεων.

 4. Αν ο Καταχωρούμενος δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συμφωνίας, μπορεί να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία οποτεδήποτε, ενημερώνοντας το Διαχειριστή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σύνηθες ταχυδρομείο. 

 5. Νοείται ότι, με το να συνεχίσει ο Καταχωρούμενος να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες κατόπιν ειδοποίησης για οποιαδήποτε αναθεώρηση της παρούσας Συμφωνίας ή αλλαγής Υπηρεσιών, οφείλει να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις ή αλλαγές.

 6. Περαιτέρω ο Καταχωρούμενος συμφωνεί να συμμορφώνεται με την Πολιτική για Διαφορές.  Νοείται ότι διατηρώντας την εγγραφή του  διαδικτυακού Ονόματος Χώρου, μετά που οι τροποποιήσεις της Πολιτικής για Διαφορές θα έχει τεθεί σε ισχύ, θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει στις τροποποιήσεις αυτές.

 7. Αναγνωρίζεται ότι αν ο Καταχωρούμενος δεν συμφωνεί σε οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις θα πρέπει να ζητήσει αμέσως αφαίρεση του σχετικού Ονόματος Χώρου  από το Μητρώο.

 

25. Εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης του Διαχειριστή και Αποζημιώσεις

 1. Ο Διαχειριστής δεν θα είναι υπεύθυνος προς τον Καταχωρούμενο είτε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας είτε από αστικό αδίκημα (περιλαμβανομένης αμέλειας) ή άλλως πως για άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή συνεπαγόμενη ζημιά που προκύπτει από τη χρήση ή αδυναμία χρησιμοποίησης οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή για το κόστος της παροχής υπαλλακτικών υπηρεσιών, οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, εσόδων ή άλλης μορφής οικονομική ζημιά (είτε άμεση είτε έμμεση) και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω αναφερόμενων:
  • Απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από καθυστερήσεις στην πρόσβαση ή διακοπές στην πρόσβαση,
  • Απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από μη παράδοση δεδομένων ή εσφαλμένη παράδοση δεδομένων,
  • Απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από θεομηνίες,
  • Απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από μη εξουσιοδοτημένη χρησιμοποίηση ή κατάχρηση του κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό του Καταχωρούμενου,
  • Απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από λάθη, παραλείψεις ή εσφαλμένες δηλώσεις σε οποιαδήποτε πληροφορία/υπηρεσία ή σε όλες τις πληροφορίες/υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας,
  • Απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από τη διακοπή της υπηρεσίας προς τον Καταχωρούμενο,
  • Απώλεια εγγραφής και χρήσης του Ονόματος Χώρου ή για διακοπή επιχείρησης ή οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, περιστασιακές ή συνεπαγόμενες ζημιές οποιουδήποτε είδους (περιλαμβανομένης απώλειας κερδών) ανεξάρτητα από τη μορφή της ενέργειας είτε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, είτε σε αστικό αδίκημα (περιλαμβανομένης αμέλειας) είτε διαφορετικά, έστω κι αν ο Διαχειριστής έχει ειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών,
  • Απώλεια κύκλου εργασιών,
  • Απώλεια αναμενόμενων οικονομιών ή εμπορικής εύνοιας.


 2. Σε περίπτωση που ο πιο πάνω αναφερόμενος αποκλεισμός ευθύνης θεωρηθεί άκυρος, συμφωνείται ότι ολόκληρη η ευθύνη του Διαχειριστή απέναντι στον Καταχωρούμενο είτε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας είτε από αστικό αδίκημα (περιλαμβανομένης αμέλειας)  είτε διαφορετικά, αναφορικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, περιορίζεται αποκλειστικά στο ποσό που έχει πληρωθεί για τις υπηρεσίες αυτές για την περίοδο της Άδειας Χρήσης.

 3. Ο Καταχωρούμενος συμφωνεί να απαλλάξει, αποζημιώσει και να κρατήσει το Διαχειριστή, τους αντιπροσώπους του Διαχειριστή, υπαλλήλους, αξιωματούχους, διευθυντές και συνδεδεμένες εταιρίες απαλλαγμένους από κάθε ευθύνη, απαίτηση και δαπάνες, περιλαμβανομένων νομικών εξόδων, τρίτων μερών που σχετίζονται ή προκύπτουν δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, τις υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει της ή τη χρησιμοποίηση από τον Καταχωρούμενο των υπηρεσιών, περιλαμβανομένης, άνευ περιορισμού, παραβίασης από τον Καταχωρούμενο ή τρίτον που χρησιμοποιεί την υπηρεσία με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Καταχωρούμενου οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας ή από την παραβίαση οποιουδήποτε εκ  των κανόνων ή της πολιτικής του Διαχειριστή που σχετίζεται με την παρεχόμενη υπηρεσία.

 4. Επίσης, ο Καταχωρούμενος συμφωνεί να αποζημιώσει το Διαχειριστή και να τον απαλλάξει από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στην Πολιτική για Διαφορές. Όταν απειλείται ο Διαχειριστής με αγωγή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος δυνατό να ζητηθούν γραπτές διασφαλίσεις ή εγγυήσεις από τον Καταχωρούμενο, αναφορικά με την υπόσχεση του να αποζημιώσει το Διαχειριστή. Παράλειψη εκ μέρους του Καταχωρούμενου να παράσχει τις διασφαλίσεις ή εγγυήσεις αυτές, δύναται να θεωρηθεί από το Διαχειριστή ως παραβίαση της Συμφωνίας και δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή ακύρωση της Άδειας Χρήσης του  Ονόματος Χώρου. 

 

26. Παράβαση Όρων και Διατάξεων του Διατάγματος

 1. Συμφωνείται ότι παράλειψη να συμμορφωθεί ο Καταχωρούμενος με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή την Πολιτική για Διαφορές που αποτελεί μέρος αυτής, δύναται να θεωρηθεί ως ουσιώδης παράβαση και ότι μπορεί ο Διαχειριστής να δώσει στον Καταχωρούμενο γραπτή ειδοποίηση, περιγράφοντας την παράβαση. Αν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής ο Καταχωρούμενος παραλείψει να παράσχει στο Διαχειριστή εύλογα ικανοποιητικά στοιχεία ότι δεν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Συμφωνίας, τότε μπορεί ο Διαχειριστής να ακυρώσει την Άδεια Χρήσης. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση δεν θα θεωρηθεί ότι δικαιολογείται απλώς και μόνο λόγω της αντίδρασης ή μη αντίδρασής του Διαχειριστή σ’  αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη παράβαση που διαπράττεται από τον Καταχωρούμενο.

 2. Στις περιπτώσεις όπου οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του Διατάγματος εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και των οικείων Διαταγμάτων.

27. Διακοπή

Συμφωνείται ότι οι όροι της Συμφωνίας δύνανται να διακοπούν. Αν οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη κηρυχθούν άκυροι ή μη εφαρμόσιμοι, ο όρος αυτός ή η διάταξη αυτή θα θεωρηθούν ως συμβατοί με το νόμο που βρίσκεται σε ισχύ όσο πλησιέστερα γίνεται ώστε να εκφραστούν οι αρχικές προθέσεις των μερών, οι δε υπόλοιποι όροι και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 

28. Το σύνολο της Συμφωνίας

 1. Η Συμφωνία περιέχει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ Διαχειριστή και Καταχωρούμενου και υποκαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή συνεννοήσεις μεταξύ Διαχειριστή και Καταχωρούμενου.

 2. Αιτήσεις για παραχώρηση/επανέκδοση Άδειας Χρήσης Ονομάτων Χώρου που υποβλήθηκαν στο Διαχειριστή, πριν την ισχύ της Συμφωνίας και εκκρεμούν, διεκπεραιώνονται από το Διαχειριστή σύμφωνα με τις, πριν την δημοσίευση της παρούσας Συμφωνίας, διατάξεις.

 3. Η Συμφωνία καταργεί τη συμφωνία που αφορούσε το περί Καθορισμού της Διαδικασίας Απονομής Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy»,  του Διατάγματος και των Παραρτημάτων  του ΚΔΠ 380/05 και  το οποίο ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του καινούριου Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

29. Όχι Αντιπροσωπεία

Ουδέν των περιεχομένων στην Συμφωνία ή στην Πολιτική για τις Διαφορές ερμηνεύεται ότι δημιουργεί οποιαδήποτε αντιπροσωπεία, συνεταιρισμό, ή άλλης μορφής κοινοπραξία μεταξύ των μερών.


30. Ειδοποιήσεις

Οποιαδήποτε ειδοποίηση, οδηγία ή άλλη κοινοποίηση που παρέχεται δυνάμει της Συμφωνίας θα πρέπει να είναι γραπτή και να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου ή κανονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου ο αποστολέας λαμβάνει επιβεβαίωση της παράδοσης. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική κοινοποίηση θεωρείται ότι δόθηκε έγκυρα και αποτελεσματικά την ημερομηνία της κοινοποίησης αν η ημερομηνία είναι εργάσιμη μέρα και η παράδοση έγινε πριν από τις 12:00 μ. μ, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι παραδόθηκε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση ειδοποίησης με κανονικό ταχυδρομείο, έγκυρη ειδοποίηση θεωρείται ότι δόθηκε έγκυρα και αποτελεσματικά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία της ταχυδρόμησης. Οποιαδήποτε
ειδοποίηση προς τον Καταχωρούμενο ή τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο θα αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση ή στη διεύθυνση του Συνδέσμου Επικοινωνίας του Καταχωρούμενου και οποιαδήποτε ειδοποίηση προς το Διαχειριστή θα αποστέλλεται στη: 

Υπηρεσία Ονοματοδοσίας (CY Domain Name Service)
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διεύθυνση: 
Καλλιπόλεως 75
Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Κ. 20537
1678 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Φαξ: +35722895077
Email: cydns@ucy.ac.cy

 

31. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι όροι αυτοί και οι προϋποθέσεις αυτές διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον νόμο της Κύπρου και με την Συμφωνία αυτή, όπου τα μέρη συμφωνούν και δεσμεύονται (υπό την αίρεση της Πολιτικής για τις Διαφορές), να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Λευκωσία.