Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης έχει πιστοποιήσει το Μητρώο Ονομάτων .cy με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013, No. ISMS.24.003 CY Services concerning the following activities: Provision of DNS services for the .CY registry.

Η πιστοποίηση αυτή απονέμεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και περιέχει ένα σύνολο προτύπων υψηλού επιπέδου για την ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών.

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει:

  • Αξιολόγηση και η Διαχείριση του κινδύνου.
  • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).
  • Εμπιστευτικότητα – Οι πληροφορίες αποκαλύπτονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα μέρη και μόνο όταν χρειάζεται.
  • Ακεραιότητα – Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται είναι ακριβείς.
  • Διαθεσιμότητα – Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες όταν χρειάζονται για να βοηθήσουν στην παροχή υπηρεσιών.